MASURA 313 „Încurajarea activitatilor turistice”

 

           Se încadreaza în Axa III –„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.
 
              Obiectivele specifice se refera la:
 
         1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în special pentru tineri si femei;
         2. Cresterea valorii adaugate în activitati de turism;
         3. Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
         4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.
 
               Obiectivele operationale se refera la:
 
          1. Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica;
          2. Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica;
          3. Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic.
 
           Beneficiarii eligibili
 
       - Micro-întreprinderile
       - Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microîntreprindere, iar in situatia în care, în urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare;
         - Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar între comune si înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
          - ONG-uri, definite conform legislatiei nationale în vigoare;
 
             Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
 
        • Micro-întreprinderile, atât cele existente cât si cele nou înfiintate trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect în spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate în mediul rural);
        • În cazul investitiilor în agroturism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricola în momentul aplicarii;
        • Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;
        • Micro-întreprinderea sa nu fie în dificultate 
        • Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevazute în legislatia nationala în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice);
        • Pentru investitii noi, modernizare si extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 3 margarete/stele;
        • Pentru investitii în structuri de primire agro-turistice se va respecta definitia agroturismului data în cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim o margareta;
        • În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice
       • Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG
       • Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/ pastreze arhitectura specifica locala (a se vedea Anexa 13 la Ghid privind elementele caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale);
       • Pentru investitiile noi în structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agroturistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp; în vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural;
       • Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional în circuitul turistic;
       • Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale / marketing sau în acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta / cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.) sau sa le dobândeasca pâna la efectuarea ultimei plati;
       • Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;
       • Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/ autorizatiile de mediu necesare investitiei, sa respecte dupa caz cerintele de mediu specifice investitiilor în perimetrul ariilor protejate;
       • Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani;
       • Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului
 
         Potentialul beneficiar este obligat, înca de la momentul declararii, sa identifice sursa de cofinantare pentru sustinerea executarii investitiei si sa aiba în vedere pregatirea documentelor necesare în acest caz.
         Solicitantul va prezenta în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data confirmarii de primire a notificarii, sursa cofinantarii în vederea încheierii Contractului de finantare.
 
            Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile
 
a) Investitii în infrastructura de primire turistica
 
        • Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microîntreprindere) având pâna la 15 camere;
        • Pentru investitii în structuri de primire turistice altele decât cele de agroturism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele;
        • Pentru investitiile în agroturism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta.
 
 

           ATENTIE!

 

        Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt:
 
            I. cu functiuni de cazare:
 
                   (a) vile,
                   (b) bungalow-uri,
                   (c) cabane turistice,
                   (d) campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping,
                   (e) pensiuni turistice si pensiuni agroturistice.
         
              Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice.
 
               II. cu functiuni de alimentatie - restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/ pensiune, cu specific (crama, cu specific local), gradina de vara (clasificate conform Ordinului 1296/ 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare.)
 
              b) Investitii în activitati recreationale
i. Investitii private în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.
 
 

                ATENTIE!

 

           Mijlocul de transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala (exemplu: sanie, trasura), barca cu vâsle.
 
                 c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.
            i. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice;
           ii. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;
          iii. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc.;
          iv. Investitii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament îngust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat, etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor;
          v. Investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olaritului”, „cioplitorilor în lemn”, etc.).
 
                     Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile
 
       1. Impozite si taxe fiscale;
       2. Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
       3. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
       4. Achizitionare de echipament second – hand;
       5. Investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau acvacultura;
       6. Achizitionarea cailor pentru curse si competitii;
       7. Cheltuieli generate de activitatile de crestere a cailor;
       8. Achizitionarea de teren/cladiri;
       9. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
     10. Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport în numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;
     11. TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
 
 

              IMPORTANT!

 

 
         TVA-ul este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care îndeplineste cumulativ conditiile:
- nu este înregistrata în scopuri de TVA (platitor de TVA);
- TVA-ul este nerecuperabil;
- este suportat în mod real si definitiv de catre aceasta (nu recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse).
 
             Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile
 
        i. Pentru investitiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/ proiect;
 
        ii. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/ proiect în cazul proiectelor de investitii în agroturism;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de investitii în turismul rural.
         
           Bugetul indicativ al proiectului impreuna cu planul financiar sunt exprimate în EURO.
 
           Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 5.000 Euro.
 
           Criteriile de selectie ale proiectului
 
        Pentru componenta a) „Investitii în infrastructura de primire turistica” si b) „Investitii în activitati recreationale”:
i. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani;
ii. Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere (vezi lista comunelor ierarhizate în functie de potentialul turistic Anexa 10 la Ghid, link www.apdrp.ro.);
iii. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/ 25.000 Euro investiti;
iv. Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectului;
v. Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d);
vi. Proiecte care au în componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfasurarii activitatii turistice;
vii. Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, în vederea amenajarii structurilor de primire turistice;
viii. Proiecte de investitii în agroturism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile
 
            Axei 1.
 
         Pentru componentele c) „Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” si d) „Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”:
- Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel national/ regional/ judetean sau local (de tip LEADER);
- Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si în care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;
- Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale.
- Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d).
 
            Depunerea dosarului Cererii de Finantare
 
      Cererile de Finantare, odata finalizate se multiplica în doua exemplare de catre solicitant. Originalul si o copie a Cererii de Finantare, împreuna cu formatul electronic (CD) si cu documentele în original (pentru care a atasat copii) se depun la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP) al judetului unde are loc implementarea proiectului. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judete, acesta va fi depus la Oficiul Judetean pe raza caruia investitia este predominanta din punct de vedere valoric.
 
       Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare împreuna cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original si 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioara dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreuna cu documentele originale (pentru care a atasat copii). Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finantare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune.
 
 
12.01.2012                                                                         Autor: Alexandru Tihon