Model Contract de Arenda

Înregistrat la Consiliul Local al ........................
Județul .....................................................
Nr. ...... din ...............................................

 


                                                        

                                                     CONTRACT DE ARENDARE

 


CAPITOLUL I
Parțile contractului

         Art. 1. - Contractul de arendare se încheie și se execută pe baza prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare.
         Art. 2. - 1. Intre domnul/doamna ..........................................., domiciliat/domiciliata în ..............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ............................, eliberat/eliberată de ................................ la data de ................................, titular/titulară al/a dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr. ..................... din ........................... sau, dupa caz, conform hotarârii judecatoresti nr. ........................... din .................... sau procesului-verbal de punere in posesie nr. .............. din .............. sau actului de partaj nr. ................. din ........................... etc. sau
Societatea Comerciala (asociatia agricola etc.)1) .........................., cu sediul în localitatea ........................................., având nr. de înregistrare la oficiul registrului comerțului ................................, cod unic de înregistrare ..................................... și atribut fiscal R: ..................., reprezentată prin domnul/doamna ......................., denumit/denumită în continuare arendator, și   2. domnul/doamna ..........................................................., domiciliat/domiciliată în .............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată de .................. la data de .........................., sau Societatea Comercială (asociația agricolă etc.)1) .........................., cu sediul în localitatea ............................, având nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului ........................................., cod unic de înregistrare .............. ........................... și atribut fiscal R: .................., reprezentată prin domnul/doamna ........................, denumit/denumită în continuare arendaș, a intervenit prezentul contract de arendare.
___________
1) În cazul persoanelor juridice, se mentioneaza datele de identificare, precum si datele persoanei care o reprezintă.
 


CAPITOLUL II
Obiectul contractului        Art. 3. - (1) Obiectul contractului de arendare îl constituie terenul în suprafața de ......................... ha, situat în extravilanul (intravilanul) localității ..........................., județul ..........................., în tarlaua ............................, parcela ..........................., având urmatoarele vecinătăți: N ..........................., S ......................, E .............................., V .............................. .
      (2) Categoria de folosința a terenului in suprafata de .............. ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ......................... .
      (3) Pe data încheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendașul recunoaște că a primit suprafața de ............. ha teren .

CAPITOLUL III
Scopul arendarii

        Art. 4. - Terenul arendat va fi folosit de către arendaș doar în scopul exploatării agricole.

CAPITOLUL IV
Durata contractului

       Art. 5. - (1) Prezentul contract de arendare se incheie pentru o durata de ................. ani, incepând de la data de ....................... si pâna la data de ......................... .
      (2) In temeiul art. 12 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de arendare poate fi reinnoit prin acordul scris al partilor.

CAPITOLUL V
Nivelul arendei, modalități și termene de plată

      Art. 6.- (1) Nivelul arendei este de ........................... (cantitate produse, produse și bani sau numai bani).
      (2) Plata arendei în natură se face imediat după recoltarea culturii, dar nu mai târziu de 45 de zile. Produsul livrat de către arendator va corespunde din punct de vedere calitativ.
      (3) Plata arendei în bani se face la un preț stabilit prin întelegerea părților. Plata se face pâna la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata în bani se va face direct la sediul arendașului sau prin mandat postal la adresa arendatorului.
      (4) Contractele de arendare încheiate în scris și înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele și în modalitățile stabilite în contract .
      (5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamitati). Arendașul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor împotriva unor factori de risc .
     (6) Părțile sunt obligate să notifice primariei la care a fost înregistrat contractul de arendare orice modificare a nivelului arendei.

CAPITOLUL VI
Drepturile și obligațiile parților

      Art. 7. - Drepturile și obligațiile arendatorului sunt următoarele:
     a) să predea terenul agricol arendașului la termen și în condițiile stabilite de prezentul contract;
     b) să il garanteze pe arendaș de evicțiune totală sau parțială, precum și de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează;
     c) să nu ia niciun fel de măsuri în legătura cu exploatarea terenului arendat, de natura să-l tulbure pe arendaș;
    d) să controleze oricând modul în care arendasul exploatează terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi însoțit de arendaș sau de un împuternicit al acestuia;
    e) în caz de tulburari ale tertilor in exploatarea normala a terenului, sa actioneze impreuna cu arendasul, potrivit legii, pentru incetarea actelor de tulburare;
    f) sa plateasca taxele si impozitele datorate pentru terenurile arendate;
   g) sa il incunostinteze in scris pe arendas de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte de a expira prezentul contract;
   h) sa primeasca, la incetarea contractului, terenul care a facut obiectul acestuia.
  Art. 8. - Drepturile si obligatiile arendasului sunt urmatoarele:
   a) sa primeasca terenul arendat la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract;
   b) sa intrebuinteze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, in conditiile stabilite prin contract;
   c) sa mentina potentialul de productie si sa nu degradeze terenul arendat;
   d) sa nu schimbe categoria de folosinta a terenului arendat fara acordul scris al arendatorului;
   e) sa plateasca arenda la termenul si in conditiile prevazute la cap. V;
   f) sa ceara acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investitii pe teren;
   g) sa suporte taxele de redactare si inregistrare a contractului;
   h) in vederea recuperarii daunelor produse de calamitati naturale, sa incheie contracte de asigurare a culturilor pe care le infiinteaza pe terenul arendat;
  i) sa comunice arendatorului si sa solicite acestuia sa intervina in cazurile in care este tulburat de terti in exploatarea terenului arendat;
  j) sa incunostinteze in scris pe arendator de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte de a expira prezentul contract;
  k) la incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat in starea in care l-a primit de la arendator;
  l) sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
m) are dreptul de preemptiune in cazul instrainarii prin vânzare de catre arendator a terenului prevazut prin prezentul contract .

CAPITOLUL VII
Raspunderea

    Art. 9. - (1) In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor de catre una dintre parti, contractul se considera reziliat de drept fara interventia instantei.
    (2) Pentru neplata la timp a arendei, arendasul va plati penalitati de intârziere in procent de ............% pe zi din suma datorata.

CAPITOLUL VIII
Incetarea contractului

    Art. 10. - (1) Contractul inceteaza de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul.
   (2) In cazul mortii arendatorului sau a arendasului, contractul va continua daca mostenitorii majori vor comunica in scris intentiile lor in acest sens si vor avea acordul scris al celeilalte parti, in termen de 30 de zile de la data decesului, conform art. 25 din Legea 16/1994 , cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Contractul de arendare poate fi cesionat sotului/sotiei coparticipant/coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendentilor lor care au implinit vârsta majoratului, conform art. 21 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) La data incetarii contractului, acesta poate fi reinnoit prin acordul partilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IX
Alte clauze

    Art. 11. - (1) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru si cele privind autentificarea prezentului contract se suporta de catre arendas.
   (2) Comunicarile judiciare si extrajudiciare in legatura cu prezentul contract se vor face la domiciliul partilor.
   (3) Eventualele neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar fiind supuse solutionarii instantelor de judecata .
   (4) Arendasul este exonerat de la plata arendei in cazuri de forta majora (de exemplu: radiatii, razboi, cutremure devastatoare, care afectează terenul arendat). Încheiat astăzi, ...................., în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul la arendaș și unul la Consiliul Local ................................ unde a fost înregistrat contractul ."


  Arendator, ..............                                                                                  Arendas,  .............

 


Sursa: oficial.ro